مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب108869

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب12184

کارمندان فعال

مدرسه خوب768

مدارس فعال

مدرسه خوب179

شهرهای فعال